voor cliënten
ouders/verzorgers
voor gemeenten
zorginstellingen

Voor gemeenten

Rosales Zorg is een kleinschalige zorgorganisatie die zich specifiek richt op tijdelijke maatwerkzorg voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek. Onze zorg stopt pas op het moment dat er een goede duurzame oplossing voor de jongere en/of het cliëntsysteem is gevonden. Wij kennen geen wachtlijsten.

Het is de politieke en maatschappelijke wens om voor deze doelgroep maatwerkzorg te faciliteren, want deze groep dreigt in de huidige zorgstructuren tussen wal en schip te vallen – met alle mogelijke langetermijngevolgen van dien. Het gaat hier om ca. 10% van alle zorgvragen van jongeren en jongvolwassenen.

U heeft een complexe zorgvraag van een jongere of jongvolwassene op uw bureau en zoekt snel een passende oplossing. De complexiteit van de problematiek of wachtlijsten staan snel handelen in de weg. Toch wilt u deze jongere op korte termijn een oplossing bieden.

Wij zien dat het anders kan in de zorg, en doen dit ook. Wij willen de zorg praktisch en dicht bij de burger organiseren. Samenwerken, slagvaardigheid en netwerken zijn sleutelwoorden in onze manier van werken.

Praktisch en slagvaardig
Wij bieden zorg op een praktisch en slagvaardig niveau. Steeds stellen wij ons de vraag “Waarmee kunnen we deze jongvolwassenen met complexe problematiek NU helpen in aanloop naar een duurzame oplossing?”

Wij zijn wendbaar en flexibel; wij werken met een groot bestand/netwerk van competente en ervaren tijdelijke zorgprofessionals met verschillende expertises, en hebben veel kennis over, en ervaring met, het maken van de optimale match tussen zorgvraag/zorgvrager en zorgprofessional. Onze hulpverleners hebben allen een relevante opleiding afgerond, zijn competent en beschikken over minimaal 4 jaar werkervaring in de jeugdhulpverlening. Daarnaast hebben zij allen een geldige VOG en zijn waar nodig SKJ geregistreerd. Alle zorgopdrachten staan onder toezicht van BIG geregistreerde GZ psychologen en gedragsdeskundigen met op de doelgroep gerichte specialisaties.

Werkwijze Rosales Zorg
Voorafgaand aan mogelijke zorgverlening bekijken wij samen met de jongere en ouders/verzorgers welke hulp nodig is en maken een plan van aanpak met de jongere en de regievoerder. Zo nodig ondersteunt een van onze gespecialiseerde gz psychologen bij het vaststellen van de zorgbehoefte van de jongere. Binnen twee weken ligt er een concreet plan en hebben wij een beeld van de in te zetten expertise. In een individuele zorgovereenkomst wordt vastgelegd wat de doelen zijn en wat er nodig is op weg naar een goede duurzame oplossing. Daarna schakelen wij betrouwbare, goed opgeleide, ervaren en geregistreerde hulpverleners in; mensen die een klik hebben met de jongere (en eventueel het gezin). Mensen die deskundig zijn, en die zich voor langere tijd aan de jongere willen verbinden.

Een team van deskundige hulpverleners werkt specifiek met de jongere in zijn unieke situatie tot een goede duurzame oplossing is gevonden. Bij de overgang naar een duurzame oplossing zijn gegarandeerde stabiliteit van de zorg, continuïteit en een ‘warme overdracht’ belangrijke uitgangspunten.

Per jongere wordt op korte termijn een team samengesteld dat zich 24/7 op de zorg voor de cliënt richt, en zich committeert aan de jongere en zijn doelstellingen. In de verschillende fases van de hulpverlening kan de inzet van expertise aangepast worden aan de ontwikkelingsfase van de jongere. Ieder team staat onder aansturing van een teamleider vanuit Rosales Zorg en wordt begeleid door een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog.

Rosales Zorg werkt intensief samen met gemeenten en zorgorganisaties. Rosales Zorg bv is onderdeel van Kroek&Partners Interimzorg en aangesloten bij Coöperatie Hesterhuizen.

Samen werken aan oplossingen
De netwerkgedachte van waaruit wij werken, willen wij ook met onze samenwerkingspartners vormgeven. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, maar ook elkaars netwerk bij het vinden van goede duurzame oplossingen voor de jongvolwassene, blijft de focus op de kern van ons werk: zorg bieden. Samen met uw organisatie werken wij aan een praktische en slagvaardige invulling van de jeugdzorg, waarmee wachtlijsten worden beperkt en budgetten effectief worden ingezet.

Financiering individuele maatwerkzorg
De financiering voor individuele maatwerkzorg komt uit de WMO, Jeugdwet, PGB, ZIN en WLZ – of een combinatie daarvan. Per jongere wordt op basis van de risicotaxatie bepaald welke financieringsbron moet worden aangesproken.

Ondersteuning van uw organisatie
Rosales Zorg kan uw organisatie naast het bieden van tijdelijke maatwerkzorg ook op andere punten ondersteunen. Denk daarbij aan het uitvoeren van een quickscan in de zorgtoeleiding, of ondersteuning bij uw organisatievraagstukken rond de zorg.

Cliënten die wij niet in zorg kunnen nemen binnen Rosales Zorg:

  • Jongvolwassenen met ernstige ggz problematiek;
  • Jongvolwassenen met een fysieke zorgvraag. Wij leveren geen voorbehouden en risicovolle zorg;
  • Jongvolwassenen waarbij het risico voor de omgeving te groot is. Rosales Zorg is gebaseerd op vrijwilligheid van cliënten en wij passen geen drang en dwang toe;
  • Jongvolwassenen waarvoor opname in gesloten kader onder 24 uurs psychologische begeleiding is geïndiceerd;
  • Jongvolwassenen met een ernstige verstandelijke beperking, want cliënten worden op basis van vrijwilligheid en commitment aan eigen doelstellingen in zorg genomen;
  • Zorg in het kader van de WLZ. Met uitzondering van situaties waarin de cliënt gedurende de zorgperiode 18 jaar wordt. In overleg met de verwijzer is zorg in het kader van de WLZ dan wel mogelijk.

Nadere informatie
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosales Zorg op telefoonnummer 038 – 455 13 16, of stuur een e-mail naar info@rosaleszorg.nl.