“De mate van verrijking van het leven van de cliënt bepaalt wat goede zorg voor hem of haar is.”

In gesprek met dr. Janny Beernink-Wissink, GZ-psycholoog en sinds 1 februari 2021 aan Rosales Zorg verbonden als onafhankelijk regiebehandelaar.

Janny: “Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg als GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker. Bij Rosales Zorg ben ik sinds kort betrokken als regiebehandelaar op individuele zorgopdrachten. 

Uit mijn promotie-onderzoek ‘Floreren’ (2015) bleek dat individueel gerichte zorg voor cliënten met complexe problematiek het meest effectief is. En met effectief bedoel ik dat niet de mate van geïntegreerd zijn in de maatschappij, maar juist de mate van verrijking van het leven van de cliënt bepaalt wat goede zorg voor hem of haar is. De ‘Capability Approach’ van M.C. Nussbaum vormde het theoretisch kader van mijn promotie-onderzoek. Uitgangspunt hierbij is steeds een menswaardig bestaan en uitgaan van mogelijkheden van persoon en context. Dit uitgangspunt zie ik ook bij Rosales Zorg terug.

Ik geloof oprecht dat iedere cliënt in de gezondheidszorg gebaat is bij kleinschalige individueel gerichte zorg. Kleinschalige zorg neemt een eigen en unieke positie in het zorglandschap in Nederland in, maar komt in Nederland steeds meer onder druk te staan. Vanuit de overheid worden steeds meer kaders opgelegd, pgd-gelden worden afgeschaald en zorgverzekeraars willen alleen nog maar contracten afstuiten met grote partijen omdat dit in hun ogen voordeliger is. De nadruk komt steeds meer te liggen op grootschaligheid. Hierdoor zijn kleinschalige partijen genoodzaakt tot samenwerken, waardoor zij hun eigenheid dreigen te verliezen. Juist deze eigenheid draagt bij aan de kwaliteit van leven van cliënten. 

Wat mij bij Rosales Zorg als kleinschalige zorgorganisatie aanspreekt is het feit dat de zorg om de individuele cliënt heen wordt georganiseerd en dat een beperkte groep zorgprofessionals vanuit hun gespecialiseerde kennis en expertise van A tot Z bij het proces betrokken is. Op deze manier weten zij waarom zij doen wat zij doen, en kunnen zij input leveren voor de behandelplannen of eventuele bijstellingen daarvan; het leveren van maatwerk. Bij Rosales Zorg wordt uitgegaan van de cliënt en zijn context, van zijn ontwikkelmogelijkheden en zijn wensen en behoeften. Mijn taak als regiebehandelaar bestaat uit het uitzetten van de lijnen in de behandeling en het toezicht houden op de voortgang en de kwaliteit van geleverde zorg. Ik ben eindverantwoordelijk voor de behandeling, de zorgprofessionals hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering. Vanuit mijn onafhankelijke positie ben ik met veel plezier betrokken bij de zorgverlening aan de cliënt, maar ook ondersteunend aan de zorgprofessionals.

Ik hoor nogal eens: “kleinschalige zorg is dure zorg”. Ik geloof daar niet in. Bij kleinschalige zorg gaat er minder tijd ‘verloren’ aan overlegstructuren, overdrachten en randverschijnselen die voor de individuele cliënt niet relevant zijn. Dicht om de cliënt heen staan met een team specialistische zorgverleners dat zich aan de cliënt committeert, denkend vanuit mogelijkheden en samen met de cliënt werkend aan een gericht doel; daar geloof ik in en is mijns inziens niet duurder dan grootschalige zorg.

Ik lever vanuit een gedeelde visie met Rosales Zorg als regiebehandelaar graag een bijdrage aan goede zorg voor cliënten met complexe problematiek.”