Slagvaardigheid in de complexe jeugdzorg is een ‘must’

In gesprek met Annet Verhoeff, algemeen directeur van Rosales Zorg over de noodzaak van slagvaardigheid en partnerschap in de complexe jeugdzorg.

Annet: “Rosales Zorg biedt unieke zorg voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek. Enerzijds zit onze slagvaardigheid in het feit dat wij binnen twee weken een maatwerkteam om de jongere bouwen en vanaf dat moment zorg kunnen gaan verlenen. Anderzijds hoeven wij ons niet te beperken tot een bestaand (vast) team van hulpverleners, want wij beschikken over een gigantisch netwerk van gespecialiseerde zorgprofessionals; deze flexibiliteit is van echte meerwaarde voor de zorg. Een goed contact tussen hulpverlener en jongere is de basis van alles, en dus worden zorgprofessionals bij ons op basis van expertise, maar zeker op een klik met de jongere, geselecteerd. Bij ons richten de zorgprofessionals zich bovendien primair op de jongere en zijn ‘vrijgesteld’ van interne organisatorische overlegstructuren.”

Toeleiding tot zorg

Annet: “In de toeleiding tot de zorg is nog veel winst te behalen. Dat is te vaak een stroperig proces dat veel tijd kost. Gemeenten hebben in het kader van de decentralisatie de jeugdzorg tot hun werkpakket gekregen. De intentie van de decentralisatie was om jongeren binnen hun eigen sociale context zorg te bieden. Gemeenten hebben daar een veel beter beeld van en kunnen aansluiten op de mogelijkheden dicht bij huis, zo was de gedachte. In de praktijk is het echter zo dat met de decentralisatie van de taak niet automatisch ook de kennis, expertise en de creativiteit in oplossingen ten aanzien van jongeren met complexe problematiek bij gemeenten aanwezig is. Dus werden er expertisecentra ingericht. In de praktijk blijkt helaas dat sommige cliëntcasuïstiek dusdanig ingewikkeld is, dat zij binnen de samenwerkende organisaties van de expertiseteams niet kunnen worden geholpen.

|  “Het door Rosales Zorg invulling geven aan een slagvaardige regiefunctie zie ik als een belangrijke stap in het centraal stellen van goede zorg voor de jongere met complexe problematiek.”

In het toeleidingstraject wordt bepaald welke zorg er nodig is (indicatie), welke financieringsbron er aangeboord moet worden, wie de opdrachtgever is, wat de doelstellingen zijn, en dergelijke. Er gaan vaak meerdere multidisciplinaire besprekingen tussen verschillende partijen overheen voordat er een besluit wordt genomen. De intenties tot snelle zorgtoeleiding zijn er, maar de slagvaardigheid ontbreekt vaak: voordat er een overleg is gepland, of er besluitvorming tot stand is gekomen, zijn er zo weer een paar weken verstreken. Een paar weken waarin de jongere geen zorg krijgt en mogelijk op straat leeft en slaapt. Ik zie hier een ontbrekende schakel; er zou een slagvaardige regiefunctie voor een snelle zorgtoeleiding voor jongeren met complexe problematiek moeten zijn.”

Hoe zou die slagvaardige regiefunctie voor zorgtoeleiding er volgens jou uit moeten zien?
Annet: “Ik zie dan voor mij dat een coördinator – met kennis van de problematiek van de jongere – de lijntjes van alle betrokken partijen bij elkaar brengt, zorgt dat er een quickscan door experts wordt uitgevoerd met betrekking tot de indicatie voor de cliënt, en de financiering wordt aangevraagd. Na 2 weken verzorgt de regiefunctionaris hiervan een rapportage aan de gemeente, op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt. Door de gerichte overlegmomenten op individueel niveau hoeven de betrokken partijen slechts beperkt tijd te steken in het toeleidingsproces. Vervolgens doet de coördinator, in samenspraak met de opdrachtgever (lees: veelal gemeente), een voorstel tot zorgverlening bij een geschikte aanbieder, die dan snel moet worden opgepakt. We maken nog steeds gebruik van alle expertise en aanwezige kennis, maar gaan een stuk slagvaardiger aan de gang in het belang van de jongere met een zorgbehoefte. Op die manier worden de toch al beperkte budgetten voor de jeugdzorg effectief en efficiënt ingezet. Het door Rosales Zorg invulling geven aan een dergelijke regiefunctie zie ik als een belangrijke stap in het centraal stellen van goede zorg voor de jongere met complexe problematiek.”

En dit soort initiatieven zijn er nog niet?
Annet: “Niet in combinatie met een feitelijk snel uitvoerbare zorgverlening. In de jeugdzorg zijn wachtlijsten, soms wel tot 1,5 jaar. Het is belangrijk dat er bij jongeren met complexe problematiek snel goede zorg wordt geleverd in het kader van het creëren van stabiliteit en rust, zodat van daaruit gekeken kan worden naar de beste duurzame oplossing voor de cliënt. Rosales Zorg biedt tijdelijke zorg, maar is altijd gericht op een duurzame oplossing voor de cliënt. Het vinden van goede vervolgzorg is altijd een van de doelstellingen voor de cliënt. Door je vanaf de zorgtoeleiding tot de zorgverlening als opdrachtgever en zorgverlener vanuit partnerschap te committeren aan de zorgplicht voor de cliënt – en de vervolgzorgverlener (zodra die bekend is) te betrekken in het proces -, winnen we aan slagvaardigheid in de zorg voor deze doelgroep.”